Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je persoonsgegevens en daarmee je privacy te beschermen. Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken en hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

ARTIKEL 1. WIE IS THIJS RENTIER, SPORTPSYCHOLOGIE & COACHING?

Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching is een eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende aan de Lange Sint Janstraat 5 4301 AH Zierikzee, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70014531.

ARTIKEL 2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

Gebruik van onze diensten
Op de website van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching kun je bekijken welke diensten Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Ook kun je telefonisch, per mail of via de post informatie opvragen over ons dienstenaanbod. Wanneer je besluit gebruik te maken van onze diensten vragen we jou om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.

Je gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Je bedrijfsgegevens (indien van toepassing):

 • Bedrijfsnaam;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres;
 • Contactpersoon.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over je bezoek aan de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit:

 • Het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat je gebruikt;
 • Je IP-adres (nummer van je apparaat, dat het mogelijk maakt je apparaat te herkennen);
 • Het type browser;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;

De pagina’s die je op website bezoekt en de items die je bekijkt.

ARTIKEL 3. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN WORDT DE

VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKT?

Doeleinden

Je informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt.

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching aan je te
  factureren.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching;

 • Reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching rust, zoals:

 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming heeft gegeven
  of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching in verband met de diensten van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit deze privacyverklaring blijkt.

Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching kan jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van je gebruik van de diensten van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP- of MAC-adres). Zo kan Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching. De werknemers van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching worden verwerkt. Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

ARTIKEL 4. HOELANG BEWAART THIJS RENTIER, SPORTPSYCHOLOGIE & COACHING

PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 2 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens, m.u.v. verstuurde facturen welke gearchiveerd moeten worden ten laste van administratieve redenen. Tenzij Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

ARTIKEL 5. WAAR WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Je gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching of die van een derde partij. Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching maakt gebruik van servers in Nederland.

ARTIKEL 6. OP WELKE WIJZE WORDT JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMD?

Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching deze beveiliging inricht, kun je contact opnemen via info@thijsrentier.nl.

ARTIKEL 7. COOKIES

Via deze website kan Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van je apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

ARTIKEL 8. KENNISNEMING, VERBETERING EN OVERDRAAGBAARHEID VAN JE GEGEVENS

Indien je de gegevens wilt zien die bij Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@thijsrentier.nl. Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen via info@thijsrentier.nl. Je kunt verzoeken dat Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching zal binnen vier (4) weken reageren op je
verzoek. Indien Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@thijsrentier.nl.

ARTIKEL 9. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

ARTIKEL 10. WAAR KUN JE TERECHT MET EEN KLACHT?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching niet uit, dan kun jij gebruik maken van het beroep op de rechtsbescherming.

ARTIKEL 11. VRAGEN EN FEEDBACK

Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@thijsrentier.nl of een brief sturen naar Thijs Rentier, Sportpsychologie & Coaching, Lange Sint Janstraat 5 4301 AH te Zierikzee t.a.v. Thijs Rentier.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 maart 2023.

Scroll naar boven